زِندِگــے تَمامَش خَطاے ِدیدَن اَست...✖.تُو مَرا نِمیبینــے ....√▂▃▅▇█▓▒░

خیـــلی سخــته آدمــ+

#عشــقــ+ #تنــفـر+

از یــهــ نـــفر تجـــربــهــ کــهــ+

مــن واسهــ+ هــرکســی بــد بــودمــ+

واســهـ+ تــو کــهـ+ دختــرخــوبــیـ-+ بــودمــ+

 

حســم مــثــ+ تنــهــاییــ+ بعــد شلوغــیــهــ+

+ تــاریـخ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ ساعـت ۱۷ بعد از ظهر به قـلـم ☻ســ×ــآره شـِـےطوטּ√ |

دنیـ-ــــای صـ-ـــورتـ-ـــی مــــنـــ+

ســ#ـــــوخـتــــــ+

زیـــــــرخـــاکــســترســـیگارهــایمـــ+

انــگـ+ــــار همـــیشــ-ـــه حــــرفــ+ ر  اضـــاآفــه اســـتـــ+

بــه هـــرکــ-ــی گفــتمــ+ درکـــم کـــنـــ+

دکـــ--ــمــ+ کـــرد

وقــتشــهــ+ رو خـــودمــ+ کـــار کنـــمــ+

بـــ-ـــد بشــمــ+

+ تــاریـخ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ ساعـت ۱۶ بعد از ظهر به قـلـم ☻ســ×ــآره شـِـےطوטּ√ |

مـیدونـ/ـی چٍــ/ـی بـیـشًتره هـً/ـمه داغـوٌنـٍ.ـت مـ.ـیکنهـ

اینـکٍـ/ـه هـُ/.ـر کــاری درتـُوانـِتـ هـ+ـسًت

بـً/ـراش انـَجـ/ـام بِـ+ـدی

آخـرـش بـًرگـرده بـ-ـگـهـ

 مـگهـ مـَن ازـت خـ+ـواسَتـ.ـم

❤❤ 

 

ازکِــنارم رَِد شـُد

بـِـی مـَحَلـیـش آزارمـ نـداد

امـااذیـت شـُدم وقـتـی کـهـ گـُفـت

نَدیـدمَـت

 

❤❤

خاموشی بهانه است...

مشترک مورد نظرقصدفراموشی دارد

 

+ تــاریـخ چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعـت ۹ قبل از ظهر به قـلـم ☻ســ×ــآره شـِـےطوטּ√ |

 


 
دیـشَبــ خُـدا آهستـٍـﮧ دَر گـوشَمْــ ـ گـفتــــ :

دیـگـ ـﮧ بَـسـِـﮧ!

بـارانَـمْــ ـ اَز اَشکـــ هـاتــ خـِجـآلـت مے کـشَـ. . . !!!
 
+ تــاریـخ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ساعـت ۹ قبل از ظهر به قـلـم ☻ســ×ــآره شـِـےطوטּ√ |

رفــتــﮧ ای ؟

بـــﮧ درک !

هنــوز هم بهـــتریــن هـا وجـــود دارنـــد

دنــبال ڪسی خواهــــم رفــت ڪــــﮧ مــرا

بـــﮧ خاطـــر خــودم بــخواهـد

نـه زاپــاسی برای بازیـچـه بودن

+ تــاریـخ شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ ساعـت ۲۱ بعد از ظهر به قـلـم ☻ســ×ــآره شـِـےطوטּ√ |